Regulamin wynajmu
łodzi motorowej

motor-boat.pl - wynajem motorówek
motor-boat.pl

Zasady wypożyczania motorówki w Szczecinie

Wypożyczenie motorówki wiąże się z odpowiedzialnością. Ruch rzeczny regulują określone zasady, również obsługa wypożyczonego sprzętu przebiega według pewnych stałych procedur związanych z typem motorówki, silnikiem i sterowanie. Część informacji przekazujemy w formie instruktarzu w chwili udostępnienia Państwu jednostki na określony w umowie czas, z pozostałymi prosimy się zapoznać na wypadek wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności.

Regulamin wynajmu łodzi

1. Przedmiotem najmu jest łódź́ typu Housebout nazwa NAVIGATOR 999 nr rejestracyjny POL19214 wraz z wyposażeniem, ze skiperem/bez skipera
2. Okres najmu trwa od dnia ..................godz..............do dnia..................godz..........
3.
1. W okresie najmu, Najemca ponosi prawną odpowiedzialność́ za wynajętą mu łódź́ oraz gwarantuje, że łódź́ będzie sterowana, tylko i wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia do sterowania łodzią̨ motorową
2. W przypadku wypadku lub awarii Najemca zobowiązany jest niezwłoczni powiadomić́ Wynajmującego oraz sporządzić́ „protokół wypadku”, który jest podstawą dla Wynajmującego do wystąpienia o odszkodowanie do firmy ubezpieczeniowej. W przypadku niedopełnienia ww. formalności przez Najemcę lub odrzucenia wniosku o odszkodowanie przez firmę̨ ubezpieczeniową, Najemca jest zobowiązany pokryć wszystkie koszty powstałych strat materialnych.
3. W przypadku kiedy Najemca nie zwróci łodzi Wynajmującemu, do ustalonej w umowie godziny, Najemca zobowiązany jest do uiszczenia opłaty Wynajmującemu w wysokości 500 zł za każdą̨ godzinę̨ spóźnienia. W przypadku nie poinformowania Wynajmującego o chęci przedłużenia najmu łodzi, Najemca traci kaucję którą̨ wpłacił i nalicza mu się̨ za każdy dzień́ spóźnienia opłatę̨ dzienną najmu łodzi (bez uwzględnienia zniżek)
4. Na pokładzie obowiązuje zakaz palenia papierosów w messie (dozwolone na rufie lub na dziobie).
5. Na pokładzie łodzi zabrania się przybywania zwierząt.
6. Na pokładzie łodzi zabrania się smażenia ryb.
4.
1. Zanim Najemca „odbierze” łódź zostanie spisany protokół zdawczo-odbiorczy, na którym będzie opis faktycznego stanu łodzi oraz zawartego w niej wyposażenia. Protokół ten będzie dokumentem stanowiącym podstawę do oceny łodzi w czasie zwrotu Wynajmującemu.
2. Odbioru i oceny stanu łodzi po okresie najmu będzie dokonywał Wynajmujący lub wskazana przez niego osoba.
3. Najemca jest zobowiązany zapłacić Wynajmującemu koszt najmu w
wysokości..................zł (słownie:................................................................) w terminie z § 5 pkt.3.
4. Kaucję w wysokości 2000,00 zł oraz opłatę za cały okres najmu łodzi, Najemca jest zobowiązany wpłacić́ najpóźniej do dnia przyjęcia łodzi z §2.
5. Opłatę §4 pkt 3 należy uiścić Wynajmującemu za cały okres najmu niezależnie od tego, czy Najemca używał łodzi czy nie.
6. Koszt najmu nie obejmuje:
Sprzątania łodzi, opróżniania pojemników na odpady, wszelkich opłat portowych oraz śluzowych, transportu łodzi do portu macierzystego, uzupełniającego tankowania paliwa.
7. W przypadku zniszczenia, uszkodzenia łodzi lub utraty lodzi bądź jej wyposażenia, a także niezgodności ze stanem faktycznym spisanym w protokole zdawczo-odbiorczym sporządzonym przed wynajmem łodzi -Najemca zobowiązany jest zwrócić́ Wynajmującemu kwotę̨ odpowiadającą wartości poniesionej szkody lub utraconej łodzi, wg aktualnej ceny zakupu powiększonej o koszt usług z tym związanych.
8. W przypadku nie stwierdzenia ww. zdarzeń́ nastąpi zwrot kaucji.
9. Opłaty związane z wynajmem łodzi Najemca zobowiązany jest uiścić przelewem na numer konta bankowego Wynajmującego: 75 1140 2004 0000 3102 7971 3596
5.
1. Najemca jest zobowiązany zwrócić́ łódź́ wysprzątaną i czystą. Po uiszczeniu opłaty w wysokości 250,00 zł. Najemca jest zwolniony z obowiązku wysprzątania łodzi. Opłatę za wysprzątanie łodzi Najemca wpłaca Wynajmującemu lub osobie przez niego wskazanej.
2. Najemca w celu zarezerwowania terminu wynajęcia łodzi, zobowiązany jest wpłacić́ Wynajmującemu zadatek w wysokości 30% wartości rezerwacji, max do 7 dni po dokonaniu rezerwacji. Pozostałą należność Najemca jest zobowiązany wpłacić́ wraz z kaucją w momencie przejęcia łodzi od Wynajmującego w dniu rozpoczęcia rejsu.
3. W przypadku niedotrzymania terminu wpłaty §5 pkt 3 lub rezygnacji z najmu, umowa ulega rozwiązaniu, a zadatek przepada na rzecz Wynajmującego
6.
1. Najemca nie może zawrzeć́ umowy z osobą trzecią bez zgody Wynajmującego.
2. Przekazanie łodzi Najemcy (odbiór) oraz jej zdawanie Wynajmującemu będzie odbywać́ się̨ w Marinie Tama Pomorzańska 12f - Szczecin, o ile strony nie ustalą inaczej.
7.
1. Osobą upoważnioną przez Wynajmującego do wykonywania czynności formalnoprawnych, związanych z najmem, przekazaniem, odbiorem, pobieraniem opłat i opieką techniczną jachtu jest Piotr Hawryluk.
8.
1. W sytuacji wystąpienia awarii, uniemożliwiającej dalsze płynięcie, nie wynikające z winy Najemcy, Wynajmujący zobowiązuje się̨ do dotarcia na miejsce zdarzenia i jak najszybszą naprawę̨ usterki. Gdy usterka zostanie naprawiona, rejs trwa dalej zgodnie z zawartą umową. Gdy naprawa będzie niemożliwa, Wynajmujący zwraca Najemcy pieniądze za dni najmu.
9.
1. Wszelkie zmiany umowy możliwe są tylko i wyłącznie w formie pisemnej.
2. Ewentualne spory mogące wyniknąć́ w związku z realizacją umowy będą̨ rozstrzygane na drodze sądowej.
3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Regulamin - motor-boat.pl
 • Wynajem motorówek Szczecin

  Łagodne kołysanie rzeki i profesjonalna obsługa dają gwarancję dobrej atmosfery podczas rejsu Odrą. Organizacja takiej wycieczki nie jest w żadnym razie skomplikowana, wynajem motorówek prowadzimy z myślą o potrzebach naszych Klientów i bierzemy pod uwagę praktycznie wszystkie możliwości. W większości wypadków chodzi nie tyle o przeżycie niesamowitej przygody ile o odpoczynek, którego osiągnięcie uniemożliwia stres codziennego dnia i wszechobecny pośpiech. Nasza oferta to okazja do odetchnięcia. Do dyspozycji Klientów przygotowaliśmy flotę motorówek do wynajęcia. W jej skład wchodzą jednostki różnego typu, między innymi takie, które umożliwiają rejsy Odrą osobom bez uprawnień. Mogą z nich korzystać Klienci nie posiadający patentu. Łodzie mają parametry określone przepisami. Ich kadłuby nie przekraczają 7,5 metra, moc silnika mieści się w zakresie poniżej 13kW, zaś maksymalna prędkość nie przekroczy 15km/h. Cztery nasze jednostki przeznaczone do użycia bez patentu mają moc silnika 10 KM.

 • Motorówki Szczecin

  Oferowane łodzie motorowe do wynajęcia zapewniają Państwu komfort użytkowania i poczucie bezpieczeństwa podczas rejsów po Odrze. Zasady pracy z motorówką i regulamin wynajmu znajdują się na naszej stronie internetowej, ale z regułami tymi można się również zapoznać podczas szkolenia towarzyszącego wypożyczeniu łodzi. W przypadku jednostek wymagających patentu, nie ma problemu ze skorzystaniem z ich możliwości. Na potrzeby zaplanowanych rejsów oferujemy możliwość wynajmu profesjonalnego sternika. Niektóre z jednostek mogą zabierać większą ilość osób co umożliwia organizację różnych imprez okolicznościowych takich jak spotkania integracyjne, urodziny, wieczory panieńskie. Dysponowane łodzie motorowe do wynajęcia są komfortowo wyposażone tak by zaplanowany odpoczynek uczynić jak najpełniejszym. Istnieje możliwość wypożyczenia ich na kilka dni, czemu sprzyja wyposażenie w kuchnie i miejsca do spania. Oferujemy także rejsy z przewodnikiem obeznanym z najciekawszymi zakątkami rozlewiska Odry.

 • Łodzie motorowe Szczecin

  Wynajęcie łodzi motorowej ma zalety niedostępne przy innych rozwiązaniach rzecznych wycieczek. Przede wszystkim nasze motorówki mieszczą się pod mostami na Odrze, a ich zwrotność pozwala odwiedzać miejsca niedostępne zarówno od strony lądu jak i z pokładów statków pasażerskich kursujących rzece w okolicach Szczecina. Rejs można zaplanować samodzielnie, można też skorzystać z opcji wycieczki z przewodnikiem, albo wynająć sternika również obeznanego z ciekawymi miejscami lokalnych szlaków wodnych. Jeśli odwiedzacie Państwo Szczecin po raz pierwszy, zapraszamy do zapoznania się z zakładką „Warto zobaczyć” naszej strony internetowej. Prezentujemy tam najważniejsze atrakcje rejsów po Odrze, można więc przeżyć niepowtarzalną przygodę docierając do nich samodzielnie albo wskazać wybrane wynajętemu przewodnikowi i dotrzeć do nich bezpośrednio na pokładzie wybranej motorówki. Wszystkie prezentowane na zdjęciach i opisane miejsca składają się na niepowtarzalny, charakterystyczny klimat Szczecina.

 • Motorówki do wynajęcia Szczecin

  Rejsy wynajętymi łodziami motorowymi mogą mieć dowolny przebieg. Niektórzy amatorzy rzecznych wycieczek szczególnie cenią sobie bezpośredni kontakt z naturą, inni koncentrują się na miejscach epatujących klimatem industrialnym charakterystycznym dla zabytków kultury przemysłowej Szczecina. Są też Klienci którzy po prostu lubią spędzać czas na wodzie i relaksować się podczas opalania, okazyjnego połowu ryb, czy specjalnie okazyjnego spotkania połączonego z podwieczorkiem w niecodziennej scenerii. Spotkanie zorganizowane na pokładzie wynajętej łodzi motorowej przede wszystkim ma charakter kameralny. W przeciwieństwie do okoliczności związanych z zabawą w jakimś lokalu, na takiej imprezie nie znajdą się przypadkowe osoby. Z tego powodu wynajem motorówek w Szczecinie cieszy się sporym powodzeniem jako idealny do rozmów biznesowych, spotkań integracyjnych, wieczorów panieńskich i niespodzianek z okazji urodzin. W przypadku wynajęcia motorówki na dłuższy okres czasu ceny podlegają negocjacji.

 • Czarter motorówek

  Stacjonujemy przy Tamie Pomorzańskiej w Szczecinie, nowoczesnym porcie jachtowym w centrum naszego miasta. W przypadku wynajęcia motorówki na cały dzień, jednostka zostaje udostępniona o godzinie 9, jej zdanie powinno nastąpić o 17. Jeśli czarter motorówki zbiegnie się z terminem jednej ze słynnych imprez masowych na Wałach Chrobrego wówczas ceny wynajmu motorówki mogą ulec zmianie. Wypożyczenie motorówki wiąże się z pobraniem kaucji, zwrot łodzi po ustalonym czasie skutkuje naliczeniem dodatkowej opłaty. Dane techniczne poszczególnych jednostek naszej floty prezentujemy na naszej stronie internetowej. Omawiane są one również podczas Państwa wizyty w naszej części przystani i przygotowania do wypożyczenia danej motorówki, jak i w czasie towarzyszącego wynajęciu krótkiego instruktarzu dotyczącego bezpieczeństwa. Zgodnie ze skalą możliwości, każda jednostka jest odpowiednio wyposażona, a jej inwentarz ujęty w umowie najmu łodzi motorowej i kontrolowany protokołem zdawczo-odbiorczym.

Luksusowe łodzie Szczecin - Zapraszamy do kontaktu

Copyright © 2019 www.motor-boat.pl Produkcja www.FabrykaStron.eu
Na stronie stosujemy pliki cookies. Można dokonać zmiany ustawień cookies. Szczegóły Polityka Prywatności.