Regulamin wynajmu
łodzi motorowej

motor-boat.pl - wynajem motorówek
motor-boat.pl

Zasady wypożyczania motorówki w Szczecinie

Wypożyczenie motorówki wiąże się z odpowiedzialnością. Ruch rzeczny regulują określone zasady, również obsługa wypożyczonego sprzętu przebiega według pewnych stałych procedur związanych z typem motorówki, silnikiem i sterowanie. Część informacji przekazujemy w formie instruktarzu w chwili udostępnienia Państwu jednostki na określony w umowie czas, z pozostałymi prosimy się zapoznać na wypadek wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności.

Regulamin - czarter jachtów motorowych

1. Przedmiotem najmu jest łódź́ typu Housebout nazwa NAVIGATOR 999 nr rejestracyjny POL19214 wraz z wyposażeniem, ze skiperem/bez skipera
2. Okres najmu trwa od dnia ..................godz..............do dnia..................godz..........
3.
1. W okresie najmu, Najemca ponosi prawną odpowiedzialność́ za wynajętą mu łódź́ oraz gwarantuje, że łódź́ będzie sterowana, tylko i wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia do sterowania łodzią̨ motorową
2. W przypadku wypadku lub awarii Najemca zobowiązany jest niezwłoczni powiadomić́ Wynajmującego oraz sporządzić́ „protokół wypadku”, który jest podstawą dla Wynajmującego do wystąpienia o odszkodowanie do firmy ubezpieczeniowej. W przypadku niedopełnienia ww. formalności przez Najemcę lub odrzucenia wniosku o odszkodowanie przez firmę̨ ubezpieczeniową, Najemca jest zobowiązany pokryć wszystkie koszty powstałych strat materialnych.
3. W przypadku kiedy Najemca nie zwróci łodzi Wynajmującemu, do ustalonej w umowie godziny, Najemca zobowiązany jest do uiszczenia opłaty Wynajmującemu w wysokości 500 zł za każdą̨ godzinę̨ spóźnienia. W przypadku nie poinformowania Wynajmującego o chęci przedłużenia najmu łodzi, Najemca traci kaucję którą̨ wpłacił i nalicza mu się̨ za każdy dzień́ spóźnienia opłatę̨ dzienną najmu łodzi (bez uwzględnienia zniżek)
4. Na pokładzie obowiązuje zakaz palenia papierosów w messie (dozwolone na rufie lub na dziobie).
5. Na pokładzie łodzi zabrania się przybywania zwierząt.
6. Na pokładzie łodzi zabrania się smażenia ryb.
4.
1. Zanim Najemca „odbierze” łódź zostanie spisany protokół zdawczo-odbiorczy, na którym będzie opis faktycznego stanu łodzi oraz zawartego w niej wyposażenia. Protokół ten będzie dokumentem stanowiącym podstawę do oceny łodzi w czasie zwrotu Wynajmującemu.
2. Odbioru i oceny stanu łodzi po okresie najmu będzie dokonywał Wynajmujący lub wskazana przez niego osoba.
3. Najemca jest zobowiązany zapłacić Wynajmującemu koszt najmu w
wysokości..................zł (słownie:................................................................) w terminie z § 5 pkt.3.
4. Kaucję w wysokości 2000,00 zł oraz opłatę za cały okres najmu łodzi, Najemca jest zobowiązany wpłacić́ najpóźniej do dnia przyjęcia łodzi z §2.
5. Opłatę §4 pkt 3 należy uiścić Wynajmującemu za cały okres najmu niezależnie od tego, czy Najemca używał łodzi czy nie.
6. Koszt najmu nie obejmuje:
Sprzątania łodzi, opróżniania pojemników na odpady, wszelkich opłat portowych oraz śluzowych, transportu łodzi do portu macierzystego, uzupełniającego tankowania paliwa.
7. W przypadku zniszczenia, uszkodzenia łodzi lub utraty lodzi bądź jej wyposażenia, a także niezgodności ze stanem faktycznym spisanym w protokole zdawczo-odbiorczym sporządzonym przed wynajmem łodzi -Najemca zobowiązany jest zwrócić́ Wynajmującemu kwotę̨ odpowiadającą wartości poniesionej szkody lub utraconej łodzi, wg aktualnej ceny zakupu powiększonej o koszt usług z tym związanych.
8. W przypadku nie stwierdzenia ww. zdarzeń́ nastąpi zwrot kaucji.
9. Opłaty związane z wynajmem łodzi Najemca zobowiązany jest uiścić przelewem na numer konta bankowego Wynajmującego: 75 1140 2004 0000 3102 7971 3596
5.
1. Najemca jest zobowiązany zwrócić́ łódź́ wysprzątaną i czystą. Po uiszczeniu opłaty w wysokości 250,00 zł. Najemca jest zwolniony z obowiązku wysprzątania łodzi. Opłatę za wysprzątanie łodzi Najemca wpłaca Wynajmującemu lub osobie przez niego wskazanej.
2. Najemca w celu zarezerwowania terminu wynajęcia łodzi, zobowiązany jest wpłacić́ Wynajmującemu zadatek w wysokości 30% wartości rezerwacji, max do 7 dni po dokonaniu rezerwacji. Pozostałą należność Najemca jest zobowiązany wpłacić́ wraz z kaucją w momencie przejęcia łodzi od Wynajmującego w dniu rozpoczęcia rejsu.
3. W przypadku niedotrzymania terminu wpłaty §5 pkt 3 lub rezygnacji z najmu, umowa ulega rozwiązaniu, a zadatek przepada na rzecz Wynajmującego
6.
1. Najemca nie może zawrzeć́ umowy z osobą trzecią bez zgody Wynajmującego.
2. Przekazanie łodzi Najemcy (odbiór) oraz jej zdawanie Wynajmującemu będzie odbywać́ się̨ w Marinie Tama Pomorzańska 11 - Szczecin, o ile strony nie ustalą inaczej.
7.
1. Osobą upoważnioną przez Wynajmującego do wykonywania czynności formalnoprawnych, związanych z najmem, przekazaniem, odbiorem, pobieraniem opłat i opieką techniczną jachtu jest Piotr Hawryluk.
8.
1. W sytuacji wystąpienia awarii, uniemożliwiającej dalsze płynięcie, nie wynikające z winy Najemcy, Wynajmujący zobowiązuje się̨ do dotarcia na miejsce zdarzenia i jak najszybszą naprawę̨ usterki. Gdy usterka zostanie naprawiona, rejs trwa dalej zgodnie z zawartą umową. Gdy naprawa będzie niemożliwa, Wynajmujący zwraca Najemcy pieniądze za dni najmu.
9.
1. Wszelkie zmiany umowy możliwe są tylko i wyłącznie w formie pisemnej.
2. Ewentualne spory mogące wyniknąć́ w związku z realizacją umowy będą̨ rozstrzygane na drodze sądowej.
3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Regulamin - motor-boat.pl
 • Czarter jachtów motorowych Szczecin

  Niepowtarzalność szczecińskiego klimatu wynika z wielu charakterystycznych cech naszego miasta, ale na jedną z nich warto zwrócić szczególną uwagę. Chodzi mianowicie o to, że chociaż Szczecin nie leży bezpośrednio nad morzem, to jednak z administracyjno-prawnego punktu widzenia szczecińska Trasa Zamkowa jest „końcem” rzeki Odry, dalej zaś znajdują się tak zwane „morskie wody wewnętrzne”. Wiedza o tej ciekawostce pozwala spojrzeć inaczej na lokalne monumenty kultury portowej, urozmaicające każdy rejs umożliwiony przez czarter jachtów motorowych. Bez względu na to, czy jednostkę prowadzi wodniak z patentami żeglarskimi czy osoba bez uprawnień, wynajem jachtów motorowych pozwala każdemu poczuć się przez chwilę kapitanem dalekomorskiego okrętu.

  Marina przy Tamie Pomorzańskiej gdzie cumuje nasza flota jest opisywana w każdym przewodniku po Szczecinie jako miejsce warte zobaczenia. By obejrzeć kolejne, trzeba zrobić trochę kilometrów, albo poszukać ich szczegółowych zdjęć w internecie. Jest jednak sposób, by przyjrzeć się im kolejno pokonując dystans między nimi drogą wodną, a mianowicie wynajem jachtów motorowych. Na pokładach naszych łodzi można dotrzeć do niesamowitych zabytków architektury portowej startując właśnie z Tamy Pomorzańskiej. Na odwiedzenie i uwiecznienie na zdjęciach czekają między innymi „Dźwigozaury”, elewator „Ewa”, most na Kanale Duńczycy, Wieża Węglowa i najstarszy szczeciński most, czyli Most Długi pierwotnie wybudowany z drewna w 1283 roku.

 • Jachty motorowe Szczecin

  Rejsy po Odrze są wśród turystów tak popularną rozrywką, że być może kiedyś doczekają się malowniczej pocztówki opatrzonej hasłem „Jachty Motorowe - Szczecin”. Zanim jednak to nastąpi, pracujemy nad promocją naszego miasta, oferując czarter jachtów motorowych i polecając trasy rejsów po Odrze kolejnym Klientom. Wynajem jachtów motorowych można streścić w czterech słowach – szybko, wygodnie, bezpiecznie i tanio. Na uwagę zasługuje również to, że w przypadku jednostek nie wymagających patentów żeglarskich paliwo jest wliczone w cenę wynajmu. Wszystkie nasze jednostki zapewniają pełną wygodę podczas nawet kilkudniowej podróży, w zależności od trasy wycieczki, liczby osób i czasu wynajęcia doradzimy najlepszy i najbardziej opłacalny typ jachtu.

  Nasza działalność jest wyrazem zamiłowania do żeglarstwa oraz doświadczenia niezwykłości przeżyć jakie dostarcza poznawanie świata – choćby w najbliższej okolicy – z pokładu osobiście prowadzonej łodzi. Nasze wieloletnie doświadczenia i dobra znajomość rozlewiska Odry są częścią naszych pasji, dlatego chętnie się nimi dzielimy z naszymi gośćmi. Chcemy przy tym, by wynajem jachtów motorowych był dla Państwa niczym żegluga pasatami, czyli zawsze bezpieczny, słoneczny, relaksujący i dostarczający miłych wrażeń. Czarter jachtów motorowych jest dostępny nie tylko dla wodniaków z uprawnieniami do żeglugi. Nasza flota stacjonująca przy Tamie Pomorzańskiej dysponuje jednostkami, które mogą poprowadzić osoby bez jakichkolwiek patentów, czy doświadczenia żeglarskiego.

 • Czarter jachtów Szczecin

  Żegluga po Odrze umożliwiona przez wynajem jachtów motorowych w Szczecinie to nie tylko odnowienie więzi z naturą, ale również ciekawostki związane z samym miastem. Wyjątkowy klimat jaki można tu poczuć to między innymi nie spotykane nigdzie indziej rozwiązania z dziedziny architektury. Jednym z bardziej intrygujących przykładów może być zespół zabudowy mieszkaniowej i fabrycznej, o którym mówi się, że wyrasta wprost z wody, czyli tak zwana „Szczecińska Wenecja”. Tworzy ją ciąg budynków przemysłowych i kamienic sięgających XIX wieku, położony bezpośrednio nad lustrem wody. Przewodniki opisują to miejsce jako przepełnione industrialnym klimatem w naturalnej – rzecznej - oprawie. Aby go doświadczyć, najlepiej podpłynąć wynajętym u nas jachtem.

  Obok Szczecińskiej Wenecji, kolejną atrakcją turystyczną związaną z kulturą portową jest elewator zbożowy „Ewa”. Jego obecność nad odrzańskim nabrzeżem należy do najbardziej monumentalnych widoków w okolicy – z dachu elewatora rozciąga się piękna panorama na Szczecin, co można zobaczyć w internecie, gdyż na szczycie elewatora umieszczono kamery z widokiem na miasto i charakterystyczne obiekty. Elewator wybudowano w 1934 roku, w tej chwili jest to najwyższy tego typu obiekt w Polsce. Co ciekawe, wciąż jest w użytku – pozwala na składowanie do 55 tysięcy ton zbóż. Ponieważ leży na terenie portu, nie można się doń dostać z lądu – jedynym sposobem odwiedzenia tego zabytku będzie więc czarter jachtów motorowych i rejs wodami Odry w jego pobliże.

 • Wynajem jachtów motorowych Szczecin

  Jeśli chodzi o wynajem jachtów motorowych, jesteśmy ekspertami. Pomożemy w organizacji czarteru, pomożemy wybrać trasę rejsu umieszczając na niej najciekawsze dla Państwa miejsca, najbardziej malownicze krajobrazy i najbardziej intrygujące obiekty. Dopasujemy także jednostkę do preferencji załogi i jej liczebności, krótko mówiąc zagwarantujemy wymarzony czarter i najbardziej udany rejs! Przystań zlokalizowana przy Tamie Pomorzańskiej to profesjonalna baza wypadowa, gdzie można wypożyczyć jacht motorowy w Szczecinie - dotyczy to również osób nie posiadających patentów żeglarskich. Czarter jachtów jest możliwy codziennie, wszystkie jednostki z naszej floty są ubezpieczone, sprawdzone, zadbane i odpowiednio wyposażone.

  Naszym priorytetem jest przede wszystkim wysoki standard obsługi, jakości i bezpieczeństwa - dlatego wynajem jachtów motorowych cieszy się rosnącym powodzeniem zarówno wśród mieszkańców naszego miasta, jak i odwiedzających Szczecin turystów. W gruncie rzeczy nie jest ważne jakie są żeglarskie plany Klienta, ani jak długo potrwa podróż – po prostu zaoferujemy najlepszą łódź. Jeśli zachodzi taka potrzeba, oferujemy również czarter jachtu motorowego ze sternikiem, jesteśmy również w stanie doradzić trasę wycieczki i punkty postoju, w mniej lub bardziej cywilizowanych miejscach bądź przystaniach. Marzenia o prowadzeniu żeglugi i odkrywaniu nowych lądów z nami są na wyciągnięcie ręki – gwarantujemy niezapomniane wrażenia Klientom i ich rodzinom.

Luksusowe łodzie Szczecin - Zapraszamy do kontaktu

Motor-Boat Wynajem jachtu Szczecin

Copyright © 2019 www.motor-boat.pl Produkcja www.FabrykaStron.eu
Na stronie stosujemy pliki cookies. Można dokonać zmiany ustawień cookies. Szczegóły Polityka Prywatności.